ارزیابی تاثیر سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی و استرس تاس‌ماهی استرلیاد Acipenser ruthenus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانشیار گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 کارشناس ارشد بخش بهداشت و بیماری‌ها، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

ضدعفونی کننده‌های سطحی برای کنترل عفونت‌های موجودات زنده سطح خارجی بدن ماهیان و ریشه‌کن کردن یا کاهش عوامل بیماری‌زا در کارگاه های پرورش ماهی به کار می‌روند. هدف این پژوهش تعیین اثر دوره‌های مختلف حمام درمانی سولفات مس و پرمنگنات پتاسیم بر شاخص‌های خونی و استرس تاس‌ماهی استرلیاد (میانگین وزن 85/2±83/41 گرم) است. این آزمایش در 6 تیمار شامل سولفات مس با غلظت‌های 2 (حمام‌دهی بلندمدت، 12 ساعت)، 5 (حمام‌دهی کوتاه‌مدت،10-5 دقیقه) وmg/L 10 (حمام‌دهی غوطه‌وری، 45-30 ثانیه) و پرمنگنات پتاسیم با دوزهای 1 (حمام‌دهی بلندمدت، 12ساعت)، 2 (حمام‌دهی کوتاه‌مدت،10-5 دقیقه) و mg/L3 (حمام‌دهی غوطه‌وری، 45-30 ثانیه) و یک گروه شاهد (بدون ماده ضدعفونی) انجام شد. پس از عملیات ضدعفونی از هر تیمار 4 تا 5 عدد ماهی به صورت تصادفی برای خون‌گیری انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تعداد گلبول‌های سفید و درصد نوتروفیل در تیمار mg/L2 سولفات مس (حمام‌دهی بلندمدت) و 1 و mg/L2 پرمنگنات پتاسیم (حمام‌دهی بلندمدت و حمام‌دهی کوتاه‌مدت) افزایش معنی‌داری را نسبت به شاهد و سایر تیمارها داشتند (05/0P<). همچنین میزان هورمون کورتیزول و گلوکز به عنوان شاخص‌های استرس در کلیه تیمارها افزایش معنی‌داری را نسبت به شاهد نشان دادند (05/0P<). اما این افزایش در تیمار پرمنگنات پتاسیم mg/L1 (حمام‌دهی بلندمدت) به صورت مشخص‌تری مشهود بود. از لحاظ درصد لنفوسیت، مونوسیت و ائوزینوفیل، مقدار هموگلوبین و هماتوکریت، تعداد گلبول‌های قرمز، حجم متوسط گلبول قرمز، مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز، بین تیمارها با شاهد اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشد (05/0P>). با توجه به نتایج بدست آمده در ماهی استرلیاد روش ضدعفونی کوتاه مدت (10 دقیقه) برای هر دو ماده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها