بررسی تغییرات فلور باکتریایی روده و پوست ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) تحت تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 عضو هیأت علمی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییر فلور باکتریایی بافت­های روده و پوست ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) است. پس از تعیین غلظت کشندگی کلوئید نانونقره برای این ماهی، نمونه­های ماهیان به مدت 14 روز در معرض غلظت­های 125/0، 25/0 و mg/L5/0 نانونقره قرار گرفتند (در 3 تکرار). غلظت صفر نانونقره نیز به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. سپس جمعیت باکتری­های کل، مزوفیل، انتروباکتریاسه­ و اسید لاکتیکی­ در بافت­های روده و پوست ماهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانوذرات نقره، جمعیت میکروفلورهای اندازه­گیری شده به ­طور معنی­داری (05/0>P) کاهش یافت. به علاوه کاهش جمعیت باکتری­های موجود در بافت پوست نسبت به بافت روده بیش‌تر بود. همچنین در طی دوران نگهداری ماهی، باکتری­های انتروباکتریاسه و باکتری­های اسیدلاکتیکی در بافت­های روده و پوست به ترتیب کم‌ترین و بیش‌ترین تغییرات را داشتند. این مطالعه به وضوح نشان داد که خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره بسته به گروه­های مختلف باکتریایی متفاوت است. بنابراین، با توجه به نقش پروبیوتیکی باکتری­های اسیدلاکتیکی در روده ماهیان، حساسیت و کاهش جمعیت آن‌ها در برابر نانونقره ممکن است سیستم ایمنی ماهیان را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها