مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب توسط جاذب Chlorella vulgaris

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از تکنولوژی‌های موثر برای حذف فلزات سنگین، استفاده از جاذب‌های زیستی است. در پژوهش حاضر مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب توسط جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella vulgaris از محلول‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت C. vulgaris در محیط کشت زایندر مثبت و رسیدن به فاز لگاریتمی، برداشت جلبک انجام و پس از سانتریفوژ، توسط دستگاه فریز درایر خشک شد. در ادامه، ایزوترم‌ها و سینتیک جذب این فلز، با بررسی پارامترهای موثر بر جذب زیستی محاسبه و تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش جرم جاذب، میزان جذب سطحی کاهش یافت. همچنین، با افزایش غلظت اولیه یون فلز درصد حذف فلز کاهش پیدا کرد. به علاوه، بررسی‌های سینتیک جذب نشان داد، جذب فلز سرب توسط C. vulgaris از مدل جذب سینتیکی درجه دوم پیروی می­کند و ایزوترم جذب آن منطبق با مدل لانگمویر است. همچنین مدل‌سازی حذف فلز سنگین با استفاده از روش رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که فرآیند جذب و اثر پارامترها بر روی آن با یک معادله درجه دوم قابل توضیح است. این معادله نشان می‌دهد pH موثرترین عامل در حذف فلز سرب است.

کلیدواژه‌ها