بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک Iyengaria stellata

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به پتانسیل بالای جلبک‌های قهوه‌ای در توسعه تولیدات مواد غذایی و کاربردهایی در صنعت برای انسان، دام و آبزیان، این پژوهش به تعیین خواص فیزیکوشیمیایی، پروفیل اسید چرب و ارزیابی حسی ماکروجلبک‎های Iyengaria stellata پرداخته است. برای ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی پودر جلبک، ظرفیت نگهداری آب، ظرفیت تورم و ظرفیت جذب روغن مورد بررسی قرار گرفت. پروفیل اسید چرب به روش کروماتوگرافی گازی و ارزیابی حسی با استفاده از پنل آموزش ندیده انجام شد. با افزایش دما ظرفیت تورم به صورت معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<) اما ظرفیت نگهداری آب با افزایش دما کاهش معنی‌داری را نشان نداد (05/0P>). ظرفیت تورم و ظرفیت نگهداری آب در جلبک I. stellataپایین بود، در حالی که این جلبک از ظرفیت جذب روغن بالایی برخوردار بود. ماکروجلبک‎ I. stellata به ترتیب حاوی %73/38 اسید چرب اشباع (SFAs)، %86/42 اسید چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه (MUFAs) و %03/5 اسید چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFAs) بود. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که ماکروجلبک‌ مورد مطالعه از طعم و بوی قابل قبولی برخوردار بود. طبق نتایج این مطالعه، ماکروجلبک‏ I. stellata را می‎توان به عنوان منبع بالقوه از اسیدهای چرب ضروری و همچنین به عنوان افزودنی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


حیدری م.، ذوالقرنین ح.، سخایی ن.، میرزایی ع. و موحدی‌نیا ع.ا. 1392. ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی برخی جلبک‎های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر. نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1(1): 62-50.
فریمان گ.ع.، جنگی‌زهی شستان س. و زاهدی م.م. 1393. تغییرات فصلی چربی کل و پروفیل اسیدهای چرب جلبک قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini در سواحل چابهار. مجله بوم‌شناسی آبزیان، 3: 20-10.
محمدی م.، شعبان‌پور ب. و کردجزی م. 1395. ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضد‌باکتریایی جلبک قهوه­ای Iyengaria stellate جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس. نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 4(3): 56-44.
 
 
 
Chan P.T. and Matanjun P. 2017. Chemical composition and physico-chemical properties of tropical red seaweed, Gracilaria changii. Food Chemistry, 221: 302–310.
Nomura M., Kamogawa H., Susanto E., Kawagoe C., Yasui H., Saga N., Hosokawa M. and Miyashita K. 2013. Seasonal variations of total lipids, fatty acid composition, and fucoxanthin contents of Sargassum horneri (Turner) and Cystoseira hakodatensis (Yendo) from the northern seashore of Japan. Journal of Applied Phycology, 25(4): 1159–1169.
Nomura T., Kikuchi M., Kubodera A. and Kawakami Y. 1997. Proton-donative antioxidant activity of fucoxanthin with 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). IUBMB Life, 42(2): 361–370.
Peinado I., Giron J., Koutsidis G. and Ames J.M. 2014. Chemical composition, antioxidant activity and sensory evaluation of five different species of brown edible seaweeds. Food Research International, 66: 36–44.
Polat S. and Ozogul Y. 2008. Biochemical composition of some red and brown macro algae from the Northeastern Mediterranean Sea. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 1: 59(7-8): 566–572.
Ruperez P. and Saura-Calixto F. 2001. Dietary fibre and physico-chemical properties of edible Spanish seaweeds. European Food Research and Technology, 212(3): 349–354.
Sakthivel R. and Devi K.P. 2015. Evaluation of physicochemical properties, proximate and nutritional composition of Gracilaria edulis collected from Palk Bay. Food Chemistry, 174: 68–74.
Syad A.N., Shunmugiah K.P. and Kasi P.D. 2013. Seaweeds as nutritional supplements: Analysis of nutritional profile, physico-chemical properties and proximate composition of G. acerosa and S. wightii. Biomedicine and Preventive Nutrition, 3(2): 139–144.
Wong K.H. and Cheung P.C. 2000. Nutritional evaluation of some sub-tropical red and green seaweeds: Part I- Proximate composition, amino acid profiles and some physicochemical properties. Food Chemistry, 71(4): 475–482.
Worm B., Hilborn R., Baum J.K., Branch T.A., Collie J.S., Costello C., Fogarty M.J., Fulton E.A., Hutchings J.A., Jennings S. and Jensen O.P. 2009. Rebuilding global fisheries. Science, 325(5940): 578–585.
Yaich H., Garna H., Besbes S., Paquot M., Blecker C. and Attia H. 2011. Chemical composition and functional properties of Ulva lactuca seaweed collected in Tunisia. Food Chemistry, 128(4): 895–901.