بررسی جایگاه کروموزومی HindIII Satellite DNA در تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus و تاس‌ماهی روسی Acipenser gueldenstaedtii با شیوه دو رگه‌گیری فلورسان درجا (FISH)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

2 استاد گروه بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری بیوشیمی، گروه بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک(IBB) ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

5 استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، تهران، ایران

6 مربی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران

چکیده

در این پژوهش یکDNA  ماهواره‌ای (bp168) از خانواده HindIII Satellite DNA، از تاس‌ماهی روسی جدا و به عنوان پروب برای انجام دو رگه‌گیری فلورسان درجا (FISH) با کروموزوم‌های تاس‌ماهی ایرانی و تاس­ماهی روسی استفاده شد. پس از تهیه گسترش‌های کروموزومی مناسب با روش کشت لکوسیت‌های خون و نشاندار کردن پروب با رنگ Spectrum Orange (Orange-dUTP) به روشNick Translation، دو رگه‌گیری پروب با کروموزوم­ها بر روی لام انجام شد. در گسترش‌های کروموزومی بررسی شده نقاط دو رگه (نقاط رنگی) به وضوح قابل رویت بود. با شمارش نقاط رنگی تولید شده در 12 گسترش کروموزومی متعلق به سه عدد ماهی از هر گونه، میانگین تعداد نقاط رنگی موجود در گسترش‌های کروموزومی تاس‌ماهی ایرانی و تاس‌ماهی روسی به ترتیب 4±66 و 3±68 تعیین شد. در مطالعه حاضر تعیین دقیق نوع کروموزوم‌ها و محل قرارگرفتن HindIII SatDNA بر روی کروموزوم‌ها احتمالا به علت وجود میکروکروموزوم‌ها و ناهمگن بودن شکل و اندازه نقاط رنگی تولید شده، غیرممکن بود.

کلیدواژه‌ها