اثرات ویروس ویرمی بهاره کپور (Carp sprivivirus) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

3 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه پیام نور، بندر انزلی، ایران

4 استادیارگروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

5 دکتری میکروبیولوژی، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

6 مربی پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندر انزلی، ایران

چکیده

در این مطالعه اثرات ویروس Carp sprivivirus عامل بیماری ویرمی بهاره کپور (SVC) بر آنزیم‌های کبدی شامل آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز و شاخص‌های بیوشیمیایی خون بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum) مانند آلبومین، اوره، چربی، کلسترول، پروتئین و گلوکز بررسی شد. پس از مواجه‌سازی بچه ماهیان با ویروس با تیتر TCID50/mL 104× 5/6، اولین علائم بالینی و تلفات در تیمار تزریق صفاقی و حمام با آب حاوی ویروس به ترتیب در روزهای 13 و 16 مشاهده شد. آنزیم‌های کبدی در تیمارهای حمام و تزریق صفاقی نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری را نشان دادند (05/0>P). بیشترین افزایش آنزیم‌های کبدی به جز شاخص آلانین آمینوترانسفراز در تیمار حمام مشاهده شد. میزان آلبومین و چربی در تیمار تزریق صفاقی تفاوت معنی‌داری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0>P). اوره، پروتئین و گلوکز با بالاترین میزان در تیمار تزریق صفاقی تفاوت معنی‌داری را با تیمار شاهد نشان دادند (05/0>P). کلسترول در تیمارهای مختلف تقاوت معنی‌داری داشت. بیشترین افزایش شاخص‌های بیوشیمیایی در تیمار تزریق صفاقی مشاهده شد. در نتیجه ویروس عامل SVC موجب آسیب کبدی و تغییر در شاخص‌های بیوشیمیایی خون بچه ماهی سفید می‌شود.

کلیدواژه‌ها