اثر لسیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران

2 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

5 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر افزودن اسید لینولئیک مزدوج (CLA) به جیره غذایی در سطوح مختلف لسیتین جیره غذایی بر برخی شاخص­های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان صورت گرفت. تعداد 600 قطعه ماهی قزل­آلای رنگین­کمان با میانگین وزنی 10±100 گرم در 10 تیمار آزمایشی به صورت کاملا تصادفی تقسیم و به مدت 70 روز با جیره غذایی مختلف پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی، تلفیقی از سطوح مختلف لسیتین (2، 3 و 4 درصد) و CLA (1، 2 و 3 درصد) شامل 9 گروه آزمایشی و یک گروه شاهد (بدون افزودن مقادیر اضافی لسیتین و CLA) بود. در پایان دوره، شاخص­های ایمنی شامل فعالیت لیزوزیم، مسیر فرعی کمپلمان، آنتی‌بادی کل سرم، تکثیر لنفوسیت و قدرت بیگانه‌خواری سلول­های نوتروفیل (آزمایش برداشت NR) مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت لیزوزیم، مسیر فرعی کمپلمان و آنتی‌بادی کل سرم در سطح 4 درصد لسیتین، تحت تاثیر سطوح مختلف CLA جیره غذایی قرار گرفتند و بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیزوزیم در سطح 1 و مسیر فرعی کمپلمان و آنتی‌بادی کل در سطح 2 درصد CLA مشاهده شد (05/0>P). شاخص تکثیر لنفوسیت در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی حداقل 3 درصد لسیتین و 2 درصد CLA بیشترین مقدار بود (05/0>P) و شاخص فاگوسیتوز در تیمار تغذیه شده با جیره غذایی دارای حداقل 2 درصد لسیتین و 1 درصد CLA بیشترین مقدار بود (05/0>P). در کل، افزودن حداقل 1 درصد CLA به همراه 3 درصد لسیتین به عنوان مکمل غذایی، می‌تواند سبب بهبود شاخص­های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان شود.

کلیدواژه‌ها