اثرات افزودن منابع مختلف کربن در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب در پرورش ماهی کپور (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشیار مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یزد، ایران

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

اثرات افزودن منابع مختلف کربن در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و کیفیت آب در پرورش ماهیان کپور معمولی (میانگین وزن 89/0±11 گرم) در مدت 56 روز در پنج تیمار تغذیه­ای شامل تیمار شاهد (بدون منبع کربن)، تیمار دوم با منبع کربن ملاس، تیمار سوم با منبع کربن آرد گندم، ‌تیمار چهارم با منبع کربن باگاس نیشکر و تیمار پنجم با منبع کربن بلغور ذرت، هر یک با سه تکرار، بررسی شد. طبق نتایج، شاخص­های رشد و تغذیه بین تیمارها اختلاف معنی­داری نداشت (05/0P>)، اما میزان افزیش وزن بدن، بازماندگی، نرخ رشد ویژه و نسبت بازده پروتئین در تیمار دوم بالاتر و ضریب تبدیل غذایی مطلوب­تر بود. میزان TSS و FV در تیمار شاهد پایین­ترین و در تیمار دوم بالاترین میزان را نشان دادند، در صورتی که TAN و نیتریت روند عکس را نشان دادند. روند تغییرات TAN و نیتریت با تغییرات TSS و FV کاملا منطبق بود که نشان دهنده عملکرد و فعالیت فلوکه­های زیستی در سیستم بیوفلوک در کاهش میزان مواد ازته و تثبیت آن‌ها در دامنه غیرمضر برای ماهیان کپور معمولی است. در مجموع، استفاده از منابع کربنی به ویژه ملاس در سیستم بیوفلوک برای بهبود شاخص­های کیفی آب و عملکرد رشد و تغذیه در پرورش ماهیان کپور معمولی قابل پیشنهاد است.

کلیدواژه‌ها