اثرات افزودن مکمل پروتئازی پوشش‌دار به جیره بر روی رشد، ترکیب بدن، برخی شاخص‌های بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیل‌ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 استاد بخش تحقیقات اقتصادی- اجتماعی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

5 دانشیار گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

6 دانشیار گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، به منظور افزایش تاثیر مکمل پروتئازی، یک سیستم رسانش بر مبنای نانوانکپسولاسیون با نانوذرات کیتوزان (25/0 درصد) ایجاد شد و آزمایشی با 4 تیمار به مدت 45 روز برای بررسی اثرات پروتئاز نانوکپسوله شده (01/0 و 02/0 درصد)، نانوذرات کیتوزان و تیمار شاهد بر روی رشد، شاخص­کبدی، درصد ترکیبات­بدن ماهی، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیل­ماهیان (Huso huso) با میانگین وزن 49/0±3/10 گرم انجام شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت تفاوت معنی­داری با یکدیگر نداشتند (05/0<P)، اما درصد افزایش وزن، شاخص رشد ویژه، نرخ بازده پروتئین و شاخص کبدی در گروه­های تغذیه شده با پروتئاز کپسوله شده به طور معنی­داری بالاتر از گروه‌های دیگر بود (05/0>P). بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای پروتئاز کپسوله شده بود که به طور معنی­داری کمتر از دیگر گروه­ها بود (05/0>P). بالاترین میزان پروتئین لاشه در تیمار 01/0 درصد پروتئاز کپسوله شده مشاهده شد. تفاوت معنی­داری در میزان گلوکز، آلبومین و نسبت آلبومین به گلوبولین خون در تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0<P). در تیمارهای تغذیه شده با پروتئاز کپسوله شده، پروتئین­کل و گلوبولین خون به طور معنی­داری بالاتر از دیگر گروه­ها بود (05/0>P). نیتروژن اوره­ای خون در تیمار 02/0 درصد پروتئاز کپسوله شده در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی­داری بالاتر بود (05/0>P). بالاترین میزان فعالیت تریپسین روده در تیمار 01/0 درصد پروتئاز کپسوله شده مشاهده شد (05/0>P). در مجوع، افزودن مکمل­ تریپسین کپسوله شده به جیره غذایی می­تواند کارآیی رشد فیل‌ماهی را از طریق افزایش فعالیت آنزیم­های گوارشی ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها