تعیین نیاز غذایی شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus) جوان به کولین در سامانه آبزی‌پروری مداربسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار پژوهشی پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه شیلات و آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استادیار پژوهشی پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

کولین یک ماده مغذی ضروری برای سخت‌پوستان است، اما تاکنون درباره نیاز غذایی شاه میگوی چنگال باریک به کولین گزارشی ارائه نشده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین نیاز غذایی شاه میگوهای جوان به کولین به مدت 12 هفته انجام پذیرفت. بدین منظور، شاه میگوهای جوان (میانگین وزن 9/0±8/13 گرم) در سیستم پرورش متراکم مداربسته و در 12 مخزن پرورشی ذخیره­سازی شدند. چهار جیره حاوی سطوح مختلف مکمل تجاری کولین (شامل صفر، 2/0، 4/0 و 8/0 درصد کولین کلرید) تنظیم شد. نتایج نشان داد کمترین و بیشترین شاخص‌های رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی پروتئاز کل و آمیلاز به ترتیب در شاه میگوهای تغذیه شده با جیره‌های غذایی فاقد کولین و حاوی 2/0 درصد کولین مشاهده شد (05/0P<). همچنین با افزایش کولین جیره به میزان 4/0 و 8/0 درصد تفاوت معنی‌داری در شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های پروتئاز و آمیلاز مشاهده نشد (05/0P>). اختلاف معنی‌داری در شاخص بازماندگی و فعالیت آنزیم گوارشی لیپاز در بین گروه‌های آزمایشی مشاهده نشد (05/0P>). نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که افزودن 2/0 درصد کولین به جیره غذایی شاه میگوهای پرورشی در سیستم متراکم متکی به جیره غذایی دستی، سبب بهبود شاخص‌های رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها