اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی مولد نر قزل‌آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

5 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثر تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر شاخص­های تولیدمثلی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. تیمارهای غذایی طی 16 هفته پژوهش شامل (1) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل روی معدنی، (2) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی‌گرم در کیلوگرم نانوذره روی، (3) مولدین نر تغذیه شده با جیره حاوی 40 میلی‌گرم در کیلوگرم روی آلی و (4) مولدین تغذیه شده با غذای فاقد مکمل روی (شاهد) بود. عملیات تکثیر برای گروه‌های مختلف با استفاده از تخمک‌های چهار مولد ماده انجام شد. بیشترین درصد لقاح، چشم­زدگی و تخم­گشایی تخم مربوط به مولدین نر تغذیه شده با مکمل حاوی 40 میلی‌گرم در کیلوگرم روی معدنی بود. غلظت، حجم، زمان تحرک و درصد اسپرماتوکریت اسپرم‌ها در کلیه تیمارهایی که با مکمل حاوی روی تغذیه شده بودند بیشتر از تیمار شاهد بود. بازماندگی نتاج تا وزن یک گرم در تیمار تغذیه شده با مکمل روی معدنی به طور معنی‌داری بیشتر از سایر گروه‌ها بود (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که مکمل‌های معدنی روی می­توانند نقش مهمی را در بهبود عملکرد تولیدمثل در مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها