اثرات ضدباکتریایی پلی‌پپتید EC-hepcidin1 در مهار باکتری Streptococcus iniae در کشت‌های سلولی اولیه قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استاد گروه میکروبشناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران، ایران

چکیده

استرپتوکوکوزیس یکی از مخرب­ترین بیماری­ها در آبزی­پروری جهانی است و تا­کنون تلاش­های زیادی در راستای مهار این باکتری صورت پذیرفته است. در این پژوهش توانایی پلی­پپتید ضد­میکروبی مصنوعی هپسیدین (EC-hepcidin1) در مهار باکتری Streptococcus iniae ( عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در آبزیان) در کشت سلولی اولیه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با دیسسک دیفوژیون اثرات ضدباکتریایی این پلی‌پپتید مورد بررسی قرار گرفت. حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی EC-hepcidin1 در برابر S. iniae اندازه­گیری شد. سپس کشت سلولی اولیه از باله ماهی­ تولید و محدوده سمیت این پلی­پپتید­ برای سلول­­ها مشخص شد. کشت­های سلولی اولیه ماهی با باکتری آلوده شد و در شرایط آزمایشگاهی فعالیت ضدباکتریایی پلی­پپتید­ و میزان زنده‌مانی سلول­ها درکشت­ سلولی، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این مطالعه، حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی پپتید به ترتیب بیش از 75 و کمتر از 150 میکروگرم در میلی‌لیتر محاسبه شد. میزان سمیت پلی­پپتید هپسیدین پس از 48 ساعت و در محدوده 25 تا 400 میکروگرم در لیتر سمیت کمی را نشان داد و سلول­ها 60 تا 80 درصد زنده‌مانی داشتند. میزان زنده‌مانی سلول­ها بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10:MOI در سلول­های ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان  55 درصد بود که بعد از تلقیح باکتری با تراکم 10:MOI به همراه 150 میکروگرم در میلی­لیتر پلی­پپتید، میزان زنده‌مانی سلول­ها به 90 درصد افزایش یافت. در مجموع، پلی‌پپتید  EC-hepcidin1 اثرات ضدباکتریایی مناسبی علیه S. iniae در شرایط آزمایشگاهی داشت و در عین حال به دلیل سمیت کم در سلول­های ماهی، قادر است میزان زنده‌مانی سلول­های آلوده شده با این باکتری را افزایش داد.

در جمع‌بندی پپتید EC-hepcidin1 اثرات ضد باکتریایی بر این باکتری داشته و سمیت کمی نسبت به سلول‌های ماهی دارد، لذا ادامه تحقیقات به صورت بالینی بر روی مراحل لاروی و مولدین این ماهی قابل پیشنهاد می باشد .

کلیدواژه‌ها