بررسی تاثیر سویه‌های پروبیوتیکی Lactobacillus reuteri، Lactobacillus brevis و Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus روی کیفیت میکروبی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، گروه زیست‌شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی پژوهشی پژوهشکده آبزی‌پروی آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، انزلی، ایران

3 دانشیار گروه زیست‌شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار گروه زیست‌شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سویه­های پروبیوتیکی Lactobacillus قابلیت استفاده به عنوان نگهدارنده غذایی را دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی  استفاده از Lactobacillus  delbrueckii subsp. bulgaricus (PTCC 1737)، L. reuteri (PTCC 1655)، L. brevis CD0817 و ترکیب باکتری‌های Lactobacillus­ روی کیفیت میکروبی فیله قزل­آلای رنگین‌کمان در یخچال و انجماد انجام شد. تیمارها شامل فیله­های غوطه­ور شده در سوسپانسیون L. reuteri، L. brevis، L. delbrueckii و ترکیب آن­ها بودند. فیله‌های غوطه‌ور شده در اسید لاکتیک ۲ درصد و فیله‌های بدون افزودنی به عنوان تیمارهای شاهد در نظر گرفته شدند. تیمارها به مدت ۵ روز در یخچال و شش ماه در انجماد نگهداری شدند. Staphylococcus aureus و Escherichia coli در تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نشدند.L. delbrueckii قادر به بقا تحت شرایط اتجماد نبود. تعداد Lactobacillusها در تیمارهای ترکیبی طی مدت زمان نگهداری در شرایط انجماد کاهش داشت (logCFU/g۳۴/۱). در L. brevis اسیدهای چرب اشباع ۹۱/۲۳ درصد و غیراشباع ۷۷ درصد و در تیمار L. reuteri اسیدهای چرب اشباع ۱۲/۲۷ درصد و غیراشباع ۸۸/۷۲ درصد بود (05/0P<). افزایش معنی­دار در نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع در L. brevis در مقایسه باL. reuteri و عدم تفاوت معنی­دار در تعداد L. brevis طی مدت ‌زمان نگهداری در دمای انجماد سبب شد که L. brevis به عنوان محافظ غذایی برای نگهداری فیله قزل­آلای رنگین‌کمان پرورشی در یخچال و انجماد پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها