اثر اواپریم (OvaprimTM) امولسیون شده با روغن بر القای تولیدمثل و تکثیر مصنوعی مولدین ماده ماهی سیم (Abramis brama)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

4 استاد گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر اواپریم امولسیون شده با روغن بادام تلخ بر القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی سیم (Abramis brama) انجام گرفت، همچنین شاخص‌های اسپرم‌شناختی جنس نر این ماهی تعیین شد. مولدین تیمار اول (C)، دوم (OO) و سوم (OS) به ترتیب با 1 میلی­لیتر روغن بادام تلخ (شاهد)، 1 میلی‌لیتر اواپریم به همراه روغن بادام (نسبت 1 به 1) و 1 میلی­لیتر مخلوط اواپریم و سرم فیزیولوژی (به نسبت 1 به 1) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند. در هر تیمار از 10 قطعه مولد ماده (در محدوده وزنی 934-802 گرم) استفاده شد. همچنین 26 قطعه مولد نر ماهی سیم در دو تکرار به صورت یک مرحله‌ای با مخلوط 6/0 میلی‌لیتر اواپریم و سرم فیزیولوژی (نسبت 1 به 2) به ازای هر کیلوگرم وزن مولدین تزریق شدند. بر اساس نتایج، بالاترین درصد پاسخ­دهی در تیمار OS (100 درصد) و پایین‌ترین آن در تیمار C (صفر درصد) مشاهده شد (05/0P<). همچنین در میانگین مدت زمان رسیدگی مولدین تفاوت معنی‌داری بین تیمار OO (4/68±5/722 درجه- ساعت) و OS (2/44±0/578 درجه- ساعت) مشاهده شد (05/0P<). در میانگین وزن تخمک استحصالی نیز تفاوت قابل توجهی بین تیمار C (صفر گرم) و دو تیمار OO (6/34±4/52 گرم) و OS (0/22±3/72 گرم) به دست آمد (05/0P<). در هم‌آوری کاری، هم‌آوری نسبی، میانگین تعداد تخمک در گرم، درصد لقاح و مدت زمان تخم‌گشایی تفاوت معنی‌داری بین تیمار OO و OS مشاهده نشد (05/0P>). بر طبق مشاهدات، میانگین حجم اسپرم، میانگین فعالیت اسپرم، میانگین مدت زمان فعالیت اسپرم، میانگین اسپرماتوکریت و میانگین غلظت اسپرماتوزوئید ماهی سیم به ترتیب 9/5±6/13 میلی‌لیتر، 1/12±7/56 درصد، 6/17±2/95 ثانیه، 8/8±0/30 درصد و 3/3±0/11 × 109 در میلی‌لیتر به دست آمد. با توجه به نتایج مناسب به دست آمده در پژوهش حاضر، توصیه می‌شود استفاده از اواپریم امولسیون شده با روغن برای القای تولیدمثل مولدین ماده ماهی سیم در مراکز تکثیر مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


حسین­نیا ز.، شعبانی ع. و کلنگی میاندره ح. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سیم دریای خزر (Abramis brama orientalis; Berg, 1905) در سواحل چمخاله و بندرانزلی استان گیلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. نشریه محیط زیست جانوری، 8(2): 124-119.
دادرس س.، زمینی ع.ع.، خارا ح.، قناعتپرست ا. و درویشی ص. 1388. مقایسه اثر تیمارهای هیپوفیزی با HCG و متوکلوپرامید در کارآیی تکثیر مصنوعی ماهیان مولد سیم (Abramis brama orientalis Berg 1905). مجله شیلات، 3(3): 64-57.
زادمجید و. و ایمانپور م.ر. 1386. ارتباط بین برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و اسپرم‌شناختی در منی ماهی سیم (Abramis brama). مجله علوم فنون دریایی، 6(2):     63-57.
کوهی لای س.، عریان ش. و حسین­زاده صحافی ه. 1389. بررسی تعیین بهترین دوز تزریقی هورمون LHRHa2 و ترکیبات متوکلوپرامید و کلرپرومازین از طریق سنجش GTH II در ماهی سیم ماده Abramis brama orientalis (Berg, 1905). نشریه شیلات (منابع طبیعی ایران)، 63(1): 37-29.
مورکی ن.، اخوان س.ع. و مظهر س.ف. 1393. بررسی اثر مهاری (Staphylococcus equorum) بر رشد (Aeromonas dhakensis) جداشده از روده ماهی سیم دریای خزر (Abramis brama orientalis) در شرایط آزمایشگاهی. نشریه زیست‌شناسی دریا، 6(22): 24-9.
Alavi S., Rodina M., Hatef A., Stejskal V., Policar T., Hamackova J. and Linhart O. 2010. Sperm motility and monthly variations of semen characteristics in Perca fluviatilis (Teleostei: Percidae). Czech Journal of Animal Science, 55(4): 174–182.
Biswas S. 1993. Manual of Methods in Fish Biology. South Asian Publishers, New Dehli. 190P.
Cejko B.I., Krejszeff S., Zarski D., Judycka S., Targonska K. and Kucharczyk D. 2018. Effect of carp pituitary homogenate (CPH) and sGnRHa (Ovaprim) on northern pike (Esox lucius) spermiation stimulation and its effect on quantity and quality of sperm. Animal Reproduction Science, 193: 217–225.
Cejko B.I., Zarski D., Judycka S., Kucharczyk D., Sarosiek B. and Kowalski R.K. 2014. Effect of two commercial preparations containing different GnRH analogues with dopamine antagonists on barbel Barbus barbus (L.) sperm quantity and quality. Aquaculture International, 22(1): 97–109.
Dorafshan S., Mostafavi H. and Mojazi A.B. 2003. Induction of spawning in common carp Cyprinus carpio, using pituitary extract and GnRH analogue in combination with Domperidone. Iranian Journal of Biotechnology, 1(4): 213–217.
Glogowski J., Babiak I., Kucharczyk D., Luczynski M. and Piros B. 1999. Some properties of bream Abramis brama L. sperm and its cryopreservation. Aquaculture Research, 30(10): 765–772.
Glubokov A., Motloch N. and Sedova M. 1991. Effect of a synthetic LHRH analogue and dopamine antagonists on the maturation of bream, Abramis brama. Aquaculture, 95(4): 373–377.
Heyrati F.P., Mostafavi H., Toloee H. and Dorafshan S. 2007. Induced spawning of kutum, Rutilus frisii kutum (Kamenskii, 1901) using (D-Ala6, Pro9-NEt) GnRHa combined with domperidone. Aquaculture, 265(4): 288–293.
Jamroz M., Kucharczyk D., Hakuc-Błazowska A., Krejszeff S., Kujawa R., Kupren K., Kwiatkowski M., Targonska K., Zarski D., Cejko B. and Glogowski J. 2008. Comparing the effectiveness of Ovopel, Ovaprim, and LH-RH analogue used in the controlled reproduction of ide, Leuciscus idus (L.). Archives of Polish Fisheries, 16: 363–370.
Karami A., Christianus A., Zokaeifar H., Saad K.Z., Imraan F.T., Shakibazadeh S., Negarestan H. and Courtenay S.C. 2011. Ovaprim treatment promotes oocyte development and milt fertilization rate in diploid and triploid African catfish (Clarias gariepinus). Aquaculture International, 19: 1025–1034.
Kucharczyk D., Kujawa R., Luczynski M., Glogowski J., Babiak I. and Wyszomirska E. 1997. Induced spawning in bream, Abramis brama (L.), using carp and bream pituitary extract and hCG. Aquaculture Research, 28(2): 139–144.
Kucharczyk D., Kujawa R., Mamcarz A., Targonska K., Wyszomirska E., Glogowski J. and Szabo T. 2005. Induced spawning in bream (Abramis brama L.) using pellets containing GnRH. Czech Journal of Animal Science, 50(3): 89–95.
Mylonas C., Bridges C., Gordin H., Rios A., Garcia A., De La Gandara F., Fauvel C., Suquet M., Medina A., Papadaki M. and Heinisch G. 2007. Preparation and administration of gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) implants for the artificial control of reproductive maturation in captive-reared Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus thynnus). Reviews in Fisheries Science, 15(3): 183–210.
Mylonas C., Fostier A. and Zanuy S. 2010. Broodstock management and hormonal manipulations of fish reproduction. General and Comparative Endocrinology, 165(3): 516–534.
Nowosad J., Kucharczyk D., Biłas M., Palinska-Zarska K. and Krejszeff S. 2013. Optimization of feeding rate of juvenile common carp, (Cyprinus carpio L.), during short intensive rearing under controlled conditions. Experiment Journal, 15(2): 1056–1063.
Podhorec P. and Kouril J. 2009. Induction of final oocyte maturation in Cyprinidae fish by hypothalamic factors: A review. Veterinarni Medicina, 54(3): 97–110.
Shiraishi T., Ketkar S.D., Kitano H., Nyuji M., Yamaguchi A. and Matsuyama M. 2008. Time course of final oocyte maturation and ovulation in chub mackerel Scomber japonicus induced by hCG and GnRHa. Fisheries Science, 74(4): 764–769.
Targonska K., Kupren K., Palinska-zarska K., Mamcarz A., Kujawa R., Skrzypczak A. and Kucharczyk D. 2014. Influence of temperature during four following spawning seasons on the spawning effectiveness of common bream, Abramis brama (L.) under natural and controlled conditions. Journal of Thermal Biology, 39: 17–23.
Treer T., Opacak A., Anicic I., Safner R., Piria M. and Odak T. 2003. Growth of bream, Abramis brama, in the Croatian section of the Danube. Czech Journal of Animal Science, 48: 251–256.
Zadmajid V. 2016. Comparative effects of human chorionic gonadotropin (hCG) and Ovaprim™ (sGnRHa+ domperidone) on the reproductive characteristics of wild-caught male Longspine scraper, Capoeta trutta (Heckel, 1843). Aquaculture, 463: 7–15.
Zohar Y. and Mylonas C. 2001. Endocrine manipulations of spawning in cultured fish: From hormones to genes. P: 99–136. In: Donaldson E.M. and Lee C.S. (Eds.). Reproductive Biotechnology in Finfish Aquaculture. Elsevier, Netherlands.