دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1399 
غربالگری موکوس اپیدرمی گاوماهی شنی دریای خزر (Neogobius fluviatilis pallasi) برای یافتن پپتیدهای ضدباکتریایی

صفحه 93-114

10.22124/japb.2021.15917.1371

محمد اخوان بهابادی؛ حامد پاک نژاد؛ مهران حبیبی رضایی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید مقیمی


بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک قرمز Gracilaria gracilis

صفحه 115-130

10.22124/japb.2021.15725.1369

محمد حسین زمانی کوچصفهانی؛ سمیه عطائی جلیسه؛ مریم زمانی کوچصفهانی