اثر افزودن محافظت‌کننده‌های نفوذناپذیر بر انجماد و شاخص‌های کیفی اسپرم ماهی قره‌برون (Acipenser persicus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی شیلات، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استاد گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 استادیار گروه علوم طیور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر محافظت کننده‌های نفوذ‌ناپذیر آلبومین سرم گاوی (BSA)، لسیتین و ترهالوز بر شاخص‌های کیفی در انجماد اسپرم ماهی قره‌برون انجام شد. در این راستا، از 5 قطعه مولد نر ماهی قره‌برون نمونه اسپرم تهیه شد و پس از رقیق‌سازی با ترکیب‌های مختلف محافظت کننده، انجماد صورت گرفت. پس از گذشت 3 ماه، شاخص‌های کیفی اسپرم‌های یخ‌گشایی شده توسط نرم‌افزار Image J و فعالیت میتوکندری به روش رنگ‌آمیزی فلورسنت JC-1 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه برآیند حرکت اسپرم‌ها، مسیر حرکت چرخشی را در تیمار BSA و مسیر حرکت خطی را در تیمار «BSA + ترهالوز» نشان داد. در بررسی شاخص‌های حرکتی، بالاترین سرعت قوس‌دار در اسپرم‌های یخ‌گشایی شده در تیمار «BSA + ترهالوز» (74/1 میکرومتر بر ثانیه)، بالاترین میزان سرعت خطی در تیمار BSA و تیمار ترهالوز (30/0 میکرومتر بر ثانیه) و بالاترین درصد حرکت خطی در تیمار حاوی ترهالوز و تیمار «لسیتین + ترهالوز» (به ترتیب 87/23 و 48/25 درصد) ثبت شد. بالاترین تاثیر محافظت کننده‌ها بر میزان تحرک اسپرم‌‌های یخ‌گشایی شده در تیمار «BSA + ترهالوز» (49/3 درصد) و بیشترین تاثیر آن‌ها بر فعالیت میتوکندری در تیمار ترهالوز (58/10 درصد) ملاحظه شد. از این رو، استفاده از BSA به همراه ترهالوز می‌تواند تاثیر بالقوه‌ای در کاهش آسیب‌های سلولی در طی انجماد اسپرم این گونه ارزشمند دریای خزر و حفاظت و توسعه تکثیر مصنوعی آن داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


پورکاظمی م. 1387. منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست. مطالعات اوراسیای مرکزی، 1(1): 20-1.
مکنتخواه ب.، فلاحتکار ب.، خارا ح. و عفتپناه ا. 1394. تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون‌برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول. مجله علمی شیلات ایران، 24(1): 75-59.
Aboagla E.M.E. and Terada T. 2004. Effects of egg yolk during the freezing step of cryopreservation on the viability of goat spermatozoa. Theriogenology, 62(6): 1160–1172.
Alavi S.M.H. and Cosson J. 2006. Sperm motility in fishes. (II) Effects of ions and osmolality: A review. Cell Biology International, 30(1): 1–14.
Alavi S.M.H., Cosson J., Coward K. and Rafiee G. 2008. Fish Spermatology: Implications for aquaculture management. Fish Spermatology, 397-460.
Alavi S.M.H., Linhart O., Coward K. and Rodina M. 2008. Fish spermatology: Implications for aquaculture management. P: 397–460. In: Alavi S.M.H., Cosson J.J., Coward K. and Rafiee G. (Eds.). Fish Spermatology. Alpha Science International Ltd, UK.
Alipour A., Baradaran Noveiri S., Nowruzfashkhami M.R. and Pourkazemi M. 2009. Fertilizing ability of cryopreserved spermatozoa in the Persian sturgeon (Acipenser persicus) and stellate sturgeon (A. stellatus). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 8(1): 1–12.
Aramli M.S., Golshahi K., Nazari R.M., Aramli S. and Banan A. 2015. Effectiveness of glucose-methanol extender for cryopreservation of Huso huso spermatozoa. Animal Reproduction Science, 162: 37–42.
Aramli M.S., Kalbassi M.R., Nazari R.M. and Aramli S. 2013. Effects of short-term storage on the motility, oxidative stress, and ATP content of Persian sturgeon (Acipenser persicus) sperm. Animal Reproduction Science, 143(1-4): 112–117.
Asturiano J.F., Marco-Jimenez F., Perez L., Balasch S., Garzon D.L., Penaranda D.S., Vicente J.S., Viudes-De-Castro M.P. and Jover M. 2006. Effects of hCG as spermiation inducer on European eel semen quality. Theriogenology, 66(4): 1012–1020.
Bousseau S., Brillard J.P., Marquant-Le Guienne B., Guerin B., Camus A. and Lechat M. 1998. Comparison of bacteriological qualities of various egg yolk sources and the in vitro and in vivo fertilizing potential of bovine semen frozen in egg yolk or lecithin based diluents. Theriogenology, 50(5): 699–706.
Bucak M.N. and Tekin N. 2007. Protective effect of taurine, glutathione and trehalose on the liquid storage of ram semen. Small Ruminant Research, 73(1): 103–108.
Butts I.A., Feindel N., Neil S., Kovacs E., Urbanyi B. and Trippel E.A. 2011. Cryopreservation of Atlantic cod (Gadus morhua) sperm in large‐volume straws: Applications for commercial production and gene banking. Aquaculture Research, 42(11): 1714–1722.
Cabrita E., Robles V., Alvarez R. and Herraez M.P. 2001. Cryopreservation of rainbow trout sperm in large volume straws: application to large scale fertilization. Aquaculture, 201(3-4): 301–314.
Cabrita E., Robles V., Sarasquete C. and Herraez P. 2008. Basic principles of fish spermatozoa cryopreservation. P: 237–249. In: Cabrita E., Robles V. and Herraez M.P. (Eds.). Methods in Reproductive Aquaculture: Marine and Freshwater Species. CRC Press, USA.
Dzuba B.B., Kopeika F.F., Cherepanov V.V. and Drokin S.L. 1999. Sturgeon sperm quality after 6 years of cryopreservation. Journal of Applied Ichthyology, 15: 312–322.
Fauvel C., Suquet M. and Cosson J. 2010. Evaluation of fish sperm quality. Journal of Applied Ichthyology, 26: 636–643.
Figueroa E., Risopatron J., Sanchez R., Isachenko E., Merino O., Isachenko V. and Valdebenito I. 2013. Spermatozoa vitrification of sex-reversed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Effect of seminal plasma on physiological parameters. Aquaculture, 372: 119–126.
Figueroa E., Valdebenito I., Merino O., Ubilla A., Risopatron J. and Farias J.G. 2016. Cryopreservation of Atlantic salmon Salmo salar sperm: Effects on sperm physiology. Journal of Fish Biology, 89(3): 1537–1550.
Forouzanfar M., Sharafi M., Hosseini S.M., Ostadhosseini S., Hajian M., Hosseini L., Abedi P., Nili N., Rahmani H.R. and Nasr-Esfahani M.H. 2010. In vitro comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of ram semen. Theriogenology, 73(4): 480–487.
Gheller S.M.M., Corcini C.D., De Brito C.R., Acosta I.B., Tavares G.C., Soares S.L., Silva A.C., Pires D.M. and Junior A.S.V. 2019. Use of trehalose in the semen cryopreservation of Amazonian catfish Leiarius marmoratus. Cryobiology, 87: 74–77.
Hezavehei M., Sharafi M., Kouchesfahani H.M., Henkel R., Agarwal A., Esmaeili V. and Shahverdi A. 2018. Sperm cryopreservation: A review on current molecular cryobiology and advanced approaches. Reproductive Biomedicine Online, 37(3): 327–339.
Holt W.V. 1997. Alternative strategies for the long-term preservation of spermatozoa. Reproduction, Fertility and Development, 9(3): 309–320.
Hu J.H., Zan L.S., Zhao X.L., Li Q.W., Jiang Z.L., Li Y.K. and Li X. 2010. Effects of trehalose supplementation on semen quality and oxidative stress variables in frozen-thawed bovine semen. Journal of Animal Science, 88(5): 1657–1662.
Jun L., Qinghua L. and Shicui Z. 2006. Evaluation of the damage in fish spermatozoa cryopreservation. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 24(4): 370–377.
Lahnsteiner F., Berger B., Weismann T. and Patzner R.A. 1996. Motility of spermatozoa of Alburnus alburnus (Cyprinidae) and its relationship to seminal plasma composition and sperm metabolism. Fish Physiology and Biochemistry, 15(2): 167–179.
Magnotti C., Cerqueira V., LeeEstevez M., Farias J.G., Valdebenito I. and Figueroa E. 2018. Cryopreservation and vitrification of fish semen: A review with special emphasis on marine species. Reviews in Aquaculture, 10(1): 15–25.
Merino O., Sanchez R., Risopatron J., Isachenko E., Katkov I.I., Figueroa E., Valdebenito I., Mallmann P. and Isachenko V. 2012. Cryoprotectant‐free vitrification of fish (Oncorhynchus mykiss) spermatozoa: First report. Andrologia, 44: 390–395.
Miyaki K., Nakano S., Ohta H. and Kurokura H. 2005. Cryopreservation of kelp grouper Epinephelus moara sperm using only a trehalose solution. Fisheries Science, 71(2): 457–458.
Muchlisin Z.A., Sarah P.I., Aldila D.F., Eriani K., Hasri I., Batubara A.S., Nur F.M., Mustaqim M., Muthmainnah C.R., Abinawanto A. and Wilkes M. 2020. Effect of dimethyl sulfoxide (DMSO) and egg yolk on sperm motility, fertility and hatching rates of depik Rasbora tawarensis (Pisces: Cyprinidae) eggs after short‐term cryopreservation. Aquaculture Research, 51(4): 1700–1705.
Nazari R.M., Modanloo M., Ghomi M.R. and Ovissipor M.R. 2010. Application of synthetic hormone LHRH-A 2 on the artificial propagation of Persian sturgeon Acipenser persicus. Aquaculture International, 18(5): 837–841.
O'connell M., McClure N. and Lewis S.E.M. 2002. The effects of cryopreservation on sperm morphology, motility and mitochondrial function. Human Reproduction, 17(3): 704–709.
Pavlov D.A. 2006. A method for the assessment of sperm quality in fish. Journal of Ichthyology, 46(5): 391–398.
Rurangwa E., Kime D.E., Ollevier F. and Nash J.P. 2004. The measurement of sperm motility and factors affecting sperm quality in cultured. Aquaculture, 234(1-4): 1–28.
Sarvi K., Niksirat H., Amiri B.M., Mirtorabi S.M., Rafiee G.R. and Bakhtiyari M. 2006. Cryopreservation of semen from the endangered Caspian brown trout (Salmo trutta caspius). Aquaculture, 256(1-4): 564–569.
Shaluei F., Sadeghi A. and Zadmajid V. 2017. Cryopreservation of Persian sturgeon (Acipenser persicus) sperm: Effects of cryoprotectants, antioxidant, membrane stabilizer, equilibration time and dilution ratio on sperm motility and fertility. Aquaculture Research, 48(3): 1031–1040.
Solocinski J., Osgood Q., Wang M., Connolly A., Menze M.A. and Chakraborty N. 2017. Effect of trehalose as an additive to dimethyl sulfoxide solutions on ice formation, cellular viability, and metabolism. Cryobiology, 75: 134–143.
Wilson-Leedy J.G., Kanuga M.K. and Ingermann R.L. 2009. Influence of osmolality and ions on the activation and characteristics of zebrafish sperm motility. Theriogenology, 71: 1054–1062.
Yildiz C., Bozkurt Y. and Yavas I. 2013. An evaluation of soybean lecithin as an alternative to avian egg yolk in the cryopreservation of fish sperm. Cryobiology, 67(1): 91–94.