تاثیر جیره حاوی پودر گیاه گلدر (Otostegia persica) بر شاخص‌های خونی، آنتی‌اکسیدانی و ایمنی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر جیره حاوی پودر گیاه گلدر (Otostegia persica) بر شاخص­های خونی، آنتی‌اکسیدانی و ایمنی کپور معمولی (Cyprinus carpio) است. برای این منظور، ماهیان با میانگین وزنی 12/2±32/28 گرم طی مدت 45 روز با جیره غذایی حاوی 0/0 (شاهد)، 5/0 (T1)، 0/1 (T2) و 5/1 (T3) درصد پودر گیاه گلدر مورد تغذیه قرار گرفتند. در انتهای دوره از ماهیان خون‌گیری انجام شد و شاخص­های خونی و ایمنی و آنزیم­های آنتی‌اکسیدانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اضافه کردن پودر گیاهی به جیره غذایی موجب تغییر معنی‌داری در شاخص­های خون­شناسی (تعداد گلبول قرمز و سفید و هماتوکریت) و شاخص‌های گلبول قرمز (MCV، MCH و MCHC) بین تیمارهای آزمایشی نشد (05/0<P). همچنین آنزیم­های کبدی آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) دارای تفاوت معنی­داری نبودند (05/0<P). بیشترین میزان پروتئین کل در تیمار T2 مشاهده شد و گروه شاهد دارای کمترین مقدار عددی بود و بین تیمارهای حاوی 1 و 5/1 درصد پودر گیاهی با دیگر تیمارها  تفاوت معنی‌دار مشاهده شد (05/0P<). در مقایسه مقادیر آلبومین، کلسترول و تری‌گلیسرید سرم خون ماهیان کپور تغذیه شده با پودر گلدر در پایان آزمایش با تیمار شاهد اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0<P). کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 1 و 5/1 درصد پودر گلدر بالاترین میزان را داشتند (05/0P<). با افزایش میزان گلدر درجیره غذایی میزان مالون دی­الدهید به طور معنی­داری کاهش یافت (05/0>P). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از پودر گیاه گلدر اثرات مثبتی بر آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سرم خون داشته است.

کلیدواژه‌ها


احمدیفر ا.،  آدینه ح.،  فدایی راینی م. و مقدمفر س. 1398. تاثیر پودر گلبرگ زعفران بر عملکرد رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی لارو ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella). مجله علمی شیلات ایران، 28(3): 44-33.
رضایی م.ه، سورینژاد ا.، سلطانیان س. و یوسف‌زادیم.1391.مطالعه برخی پارامترهای رشد و خون‌شناسی گربه‌ماهی پنگوسی (Pangasianodon hypophthalmus) با افزودن عصاره مریم‌گلی (Salviamacrosiphon) به جیره. بوم‌شناسی آبزیان، 2(2): 43-28.
فاطمی س.ا. و میرزرگر س.س. 1386. فارماکولوژی کاربردی ماهیان. انتشارات دانشگاه تهران. 624ص.
وثوقی غ.ح.، مستجیر ب. 1394. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. 334ص.
Ahmadifar E., Dawood M.A.O., Shahriyari Moghadam M., Hashemi Shahrestanaki A., Van Doan H., Saad A.H., Aboubakr M., Abdelhiee E.Y. and Fadl S.E. 2020. The effect of Pediococcus acidilactici MA 18/5M on immune responses and mRNA levels of growth, antioxidant and immune-related genes in zebrafish (Danio rerio). Aquaculture Reports, 17(2020): 1–8 (100374).‏
Akbarzadeh M. 2003. Medicinal plants of the family Lamiaceae (Mentha), in the Mazanderan Vaz. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 19(1): 31–45.
Alishahi M., Soltani M., Mesbah M. and Rad A.E. 2011. Effects of dietary Silybum marianum extract on immune parameters of the common carp (Cyprinus carpio). Journal of Veterinary Research, 66(3): 255–286.‏
Al-Salahy M.B. 2002. Some physiological studies on the effect of onion and garlic juices on the fish, Clarias lazera. Fish Physiology and Biochemistry, 27(1): 129–142.
Burtis C.A., Ashwood E.R. and Bruns D.E. 2012. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Elsevier, USA. ‏2238P.
Cahill M.M. 1990. Bacterial flora of fishes: A review. Microbial Ecology, 19(1): 21–41.
Dugenci S.K., Arda N. and Candan A. 2003. Some medicinal plants as immunostimulant for fish. Journal of Ethnopharmacology, 88(1): 99–106.
Fazlolahzadeh F., Keramati K., Nazifi S., Shirian S. and Seifi S. 2011. Effect of garlic (Allium sativum) on hematological parameters and plasma activities of ALT and AST of rainbow trout in temperature stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 84–90.
Feledman B.F., Zinkl L.G. and Jian N.C. 2000. Schalms Veterinary Hematology. Lippincott Williams and Wilkins, USA. 1206P.
Goda A.M.S. 2008. Effect of dietary ginseng herb (Ginsana® G115) supplementation on growth, feed utilization, and hematological indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), fingerlings. Journal of the World Aquaculture Society, 39(2): 205–214.‏
Gokoglu N., Yerlikaya P. and Cengiz E. 2004. Effects of cooking methods on the proximate composition and mineral contents of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Food Chemistry, 84(1): 19–22.
Gudding R., Lillehaug A. and Evensen O. 1999. Recent developments in fish vaccinology. Veterinary Immunology and Immunopathology, 72(1-2): 203–212.
Hajhashemi V., Rabbani M., Asghari G.R. and Karami-Sarvi Z. 2004. Effects of Otostegia persica (Burm) boiss on morphine withdrawal syndrome in mice. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 3: 30–35.
Harikrishnan R., Balasundaram C. and Heo M.S. 2010. Herbal supplementation diets on hematology and innate immunity in goldfish against Aeromonas hydrophila. Fish and Shellfish Immunology, 28(2): 354–361.
Hoseinifar S.H., Zare P. and Merrifield D.L. 2010. The effects of inulin on growth factors and survival of the Indian white shrimp larvae and postlarvae (Fenneropenaeus indicus). Aquaculture Research, 41(9): 348–352.
Hoseinifar S.H., Zoheiri F. and Lazado C.C. 2016. Dietary phytoimmunostimulant Persian hogweed (Heracleum persicum) has more remarkable impacts on skin mucus than on serum in common carp (Cyprinus carpio). Fish and Shellfish Immunology, 59: 77–82.
Khaki A.A. and Khaki A., Nouri M., Ahmadi Ashtiani H.R., Rastgar H., Rezazadeh S., Fathi Azad F. and Ghanbari M. 2009. Evaluation effects of quercetin on liver apoptosis in streptozotocin-induced diabetic rat. Journal of Medicinal Plants, 8: 70–78.
Lopes-Lutz D., Alviano D.S., Alviano C.S and Kolodziejczyk P.P. 2008. Screening of chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of Artemisia essential oils. Phytochemistry, 69(8): 1732–1738.
Misra C.K., Das B.K, Mukherjee S.C. and Pattnaik P. 2006. Effect of long term administration of dietary β-glucan on immunity, growth and survival of Labeo rohita fingerlings. Aquaculture, 255(1-4): 82–94.
Nafisi Bahabadi M., Banaee M., Taghiyan M. and Nematdoust Haghi B. 2014. Effects of dietary administration of yarrow extract on growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). International Journal of Aquatic Biology, 2(5): 275–285.
Nourinasab N., Goreishi S.M. and Banifatemi S.S. 2019. Evaluation and optimization of supercritical extraction of insulin from Otostegia persica. Boletin del Grupo Espanol del Carbon, 51: 13–19.
Nya E.J. and Austin B. 2009. Use of dietary ginger, Zingiber officinale Roscoe, as an immunostimulant to control Aeromonas hydrophila infections in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases, 32(11): 971–977.
Parvin A., Yaghmaei P., Noureddini M., Haeri Roohani S.A. and Aminzadeh S. 2019. Comparative effects of quercetin and hydroalcoholic extract of Otostegia persica boiss with atorvastatin on atherosclerosis complication in male wistar rats. Food Science and Nutrition, 7(9): 2875–2887.
Pellati F., Benvenuti S., Magro L., Melegari M. and Soragni F. 2004. Analysis of phenolic compounds and radical scavenging activity of Echinacea spp. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(2): 289–301.
Pratheepa V., Ramesh S. and Sukumaran N. 2010. Immunomodulatory effect of Aegle marmelos leaf extract on freshwater fish Cyprinus carpio infected by bacterial pathogen Aeromonas hydrophila. Pharmaceutical Biology, 48(11): 1224–1239.
Sakai M. 1999. Current research status of fish immunostimulants. Aquaculture, 172: 63–92.
Shalaby A.M., Khattab Y.A. and Abdel Rahman A.M. 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, 12(2): 172–201.
Sharififar F., Yassa N. and Shafiee A. 2003. Antioxidant activity of Otostegia persica (Labiatae) and its constituents. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2: 235–239.
Tatina M., Bahmani M., Soltani M., Abtahi B. and Gharibkhani M. 2010. Effects of different levels of dietary vitamins C and E on some of hematological and biochemical parameters of sterlet (Acipenser ruthenus). Journal of Fisheries and Aquatic Science, 5(1): 1–11.
Thomas L. 1998. Clinical Laboratory Diagnostics: Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. TH-Books Verlagsgesellschaft, Germany. 1727P.
Wichti M. 1994. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. CRC, USA. 292P.