بررسی اثر نوع خون بر میزان زادآوری زالوی طبی Hirudo orientalis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی و زیست‌فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه زیست‌شناسی و زیست‌فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکتری زیست‌شناسی و زیست‌فناوری دریا و آبزیان، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خون گونه‌های مختلف جانوری در زادآوری زالو، تعداد تخم در هر کوکون، اندازه و وزن کوکون بوده است. بر این اساس سه نوع مختلف خون شامل خون گاو، مرغ و قورباغه بر زادآوری زالوی طبی Hirudo orientalis بررسی شد. بر اساس تحلیل‌های آماری، وزن نهایی زالوها (بعد تغذیه) اختلاف معناداری داشت (05/0>P). زالوها خون بیشتری از گاو در مقایسه با مرغ و قورباغه دریافت کردند. زالوهای تغذیه شده با خون قورباغه کمترین مقدار خون را دریافت کردند. نتایج نشان داد که وزن و طول کوکون‌های به دست آمده از زالوهای تغذیه شده با خون گاو نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود، در صورتی که کوکون‌های به دست آمده از زالوهای تغذیه شده با خون قورباغه کمترین وزن و طول را بین گروه‌های مورد آزمایش نشان دادند (05/0>P). میزان زادآوری، درصد بقا و درصد تفریخ در زالوهای تغذیه شده از خون گاو 29/15، 90 و 29/95 درصد، مرغ 44/11، 33/83، 75/93 درصد و قورباغه 17/7، 66/76، 68/92 درصد محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که نوع خون می‌تواند بر میزان زادآوری، درصد بقا و درصد تفریخ زالوها تاثیرگذار باشد. با توجه به مطالعه حاضر خون گاو برای استفاده از تکثیر و پرورش زالو ها توصیه می‌شود. دستاوردهای به دست آمده از این مطالعه می‌تواند در صنعت تکثیر و پرورش زالو مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


جدیدفر ع. 1393. بررسی امکان پرورش آزمایشگاهی زالوی طبی (Hirudo medicinalis ) با استفاده از جیره‌ها و افزودنی‌های غذایی مختلف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 128ص.
جعفری‌فر ف. 1392. چرخه زندگی و بافت‌شناسی گنادهای زالوی طبی ایران و بررسی اثر شرایط مختلف در کشت و پرورش آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 83ص.
دارابی داراستانی ک. 1395.  زالوهای آب شیرین حوضه‌های آبریز منطقه‌ی البرز و رویکرد بیوسیستماتیک بر زالوی طبی. رساله دکتری، دانشگاه تهران. 96ص.
سرگلزایی س. 1396. مطالعه‌ی مقایسه‌ای رشد و بقای دو جمعیت زالوی طبی. پایان‌نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 135ص.
قبادی ث. 1394. مطالعه تکوین زالو طبی Hirudo orientalis Utevsky and Trontelj, 2005 از مرحله تشکیل پیله تا رسیدگی غدد جنسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 157ص.
گنجوی م.، مهدوی شهری ن.، قاسم‌زاده ف.، شریعت‌زاده م. و میرشمسی کاخکی ا. 1392. مطالعه ارتباط بین ساختار کیسه بیضه با طول، قطر و وزن بدن در زالوی طبی Hirudo orientalis. مجله سلول و بافت، 4(4): 434-425.
ملک م. و خدادوست م. 1394. زالوی طبی ایرانی، شگفتی خلقت در گذر زمان. نشریه نشا علم، 6(1): 80-73.
Andrew W. 1965. Comparative Hematology. Grune and Stratton, USA. 188P.
Boris S. and Peter T.J. 2008. Global diversity of leeches (Hirudinea) in freshwater. Hydrobiologia, 595: 129–137.
Ceylan M., Cetinkaya O., Kucukkara R. and Akcimen U. 2015. Reproduction efficiency of the medicinal leech Hirudo verbana Carena, 1820. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15: 411–418.
Ceylan M., Kucukkara R. and Akcimen U. 2019. Effects of broodstock density on reproduction efficiency and survival of southern medicinal leech, Hirudo verbana Carena, 1820. Aquaculture, 498: 279–284.
Ceylan M., Kucukkara R., Akcimen U. and Yener O. 2017. Reproduction efficiency of the horse leech, Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758). International Journal of Development Research, 61: 182–188.
CITES 2006. Evaluation of Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758. Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Twenty Second Meeting of the Animals Committee, Peru. 51P.
Davies R.W. and Mcloughlin N.J. 1996. The effect of feeding regime on the growth and reproduction of the medicinal leech Hirudo medicinalis. Freshwater Biology, 36: 563–568.
Elliott J.M. and Dobson M. 2015. Freshwater Leeches of Britain and Ireland: Keys to the Hirudinea and a Review of their Ecology. Freshwater Biological Association, Scientific Publication, UK. 108P.
IUCN. 1993. IUCN Red Data Book. Medicinal Leech. International Union for Conservation of Nature, Switzerland. 348P.
Merila J. and Sterner M. 2002. Medicinal leeches (Hirudo medicinalis) attacking and killing adult amphibians. Annales Zoologici Fennici, 39: 343–346.
Michalsen A., Klotz S., Ludtke R., Moebus S., Spahn G. and Dobos G.J. 2003. Effectiveness of leech therapy in osteoarthritis of the knee: A randomized, controlled trial. Annals of Internal Medicine, 139(9): 724–730.
Negm-Eldin M.M., Abdraba M.A. and Benmer E.H. 2012. First record, population ecology and biology of the leech Limmatis nilotica in the Green Mountain Libya. Travaux de l’Institut Scientifiquenal Journal of Development Research, 49: 37–42.
Petrauskiene L., Utevska O. and Utevsky S. 2011. Reproductive biology and ecological strategies of three species of medicinal leeches (genus Hirudo). Journal of Natural History, 45(11-12): 737–747.
Sawyer R.T. 1986. Leech Biology and Behaviour. Clarendon Press, UK. 1100P.
Sineva M.V. 1994. Observations on rearing of the medicinal leech. Zoologicheskii Zhurnal, 23(6): 293–303.
Utevsky S.Y. and Trontelj P. 2005. A new species of the medicinal leech (Oligochaeta, Hirudinida, Hirudo) from Transcaucasia and an identification key for the genus Hirudo. Parasitology Research, 98: 61–66.
Wilkin P.J. and Scofield A.M. 1991. Growth of the medicinal leech, Hirudo medicinalis, under natural and laboratory conditions. Freshwater Biology, 25: 547–553.
Zapkuvene D.V. 1972a. Breeding and growth of medical leeches under laboratory conditions. I. Breeding of Hirudo medicinalis f. serpentina and H. medicinalis f. officinalis. Lietuvos TSR Mokslue Akademijos Darbai Serija (C), 3: 71–76 (in Russian).
Zapkuvene D.V. 1972b. Breeding and growth of medical leeches under laboratory conditions. II. Growth of Hirudo medicinalis f. serpentina. Lietuvos TSR Mokslue Akademijos Darbai Serija (C), 3: 77–84 (in Russian).
Zhang B., Lin Q., Lin J., Chu Chu X. and Lu J. 2008. Effects of broodstock density and diet on reproduction and juvenile culture of the leech, Hirudinaria manillensis Leesson, 1842. Aquaculture, 276: 198–204.
Zulhisyam B., Ahmad Anwar I. and Ibrahim C. 2011. Effect of light intensity, temperature and diet on reproduction of Hirudinea sp. 4th International Conference on Postgraduate Education. P: 116–122.