دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، اسفند 1400 
تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمون‌های تولیدمثلی

صفحه 1-20

10.22124/japb.2021.21203.1449

هانیه ربوطی؛ سید محسن اصغری؛ ریحانه سریری؛ بهروز حیدری؛ سعید بلالایی


اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus ostreatus)

صفحه 141-160

10.22124/japb.2021.18655.1411

فرحناز کاکاوند؛ عاطفه ایری؛ مریم رضایی شادگان؛ مسعود بیگدلی؛ دانیال حیدرزاده بزرگر؛ وحید زمانی؛ محسن برخوردار؛ پریا هوشمند؛ اسماعیل زارع مهرآبادی؛ علی اکبر هدایتی