تاثیر سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر شاخصهای خونی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثرات تحت کشنده نانو اکسید روی بر فاکتورهای خونی ماهی کلمه انجام
تلفات LC شد. در این تحقیق ابتدا با تعیین دامنهای از غلظتهای نانو اکسید روی به منظور تعیین 50
آزمایش LC 72 و 96 ساعت محاسبه شد. سپس با توجه به میزان 50 ،48 ، ماهیان کلمه در زمانهای 24
جداگانهای طراحی شد و با القای غلظت تحت کشنده این ماده پارامترهای خونشناختی ماهیان مورد
% بررسی قرار گرفت. نمونههای خون از بچه ماهیان کلمه که 7 روز در معرض غلظت تحت کشنده ( 50
نانو اکسید روی قرار داشتند به همراه بچه ماهیانی که در معرض مواد نانو نبودند (شاهد)، (LC غلظت 50
گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نانوذرات روی موجب تغییراتی در پارامترهای خونی
هموگلوبین ،(RBC) ماهی کلمه میشود که این تغییرات در شاخصهای خونی با کاهش سطح گلبول قرمز
در تیماری که تحت تاثیر نانوذرات روی قرار داشت، همراه (Hematocrit) و هماتوکریت (Hemoglobin)
در تیماری که MCV و MCHC ،MCH ،(WBC) و برعکس میزان گلبولهای سفید (P

کلیدواژه‌ها