اثر hCG، OvaprimTM و OvarimTM بر بازدهی تکثیر مصنوعی مولدین ماهی سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، گیلان، ایران

2 مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی شهید انصاری، رشت، گیلان، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران

10.22124/japb.2023.24539.1497

چکیده

این بررسی به منظور تعیین اثر hCG، Ovaprim و Ovarim بر بازدهی تکثیر مصنوعی ماهی سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis) و همچنین بررسی پارامترهای اسپرم شناختی این ماهی انجام گرفت. در تیمار اول از هورمون hCG با دوز 500 واحد بین‌المللی به ازای کیلوگرم وزن بدن مولدین، در تیمار دوم و سوم به ترتیب از هورمون‌های Ovaprim و Ovarim با دوز 5/0 میلی‌لیتر به ازای کیلوگرم وزن بدن مولدین و در تیمار شاهد از سرم فیزیولوژی به میزان 5/0 میلی‌لیتر به ازای کیلوگرم وزن بدن مولدین استفاده شد. در هر تیمار از 18 قطعه مولد ماده با میانگین وزن تقریبی 78 گرم استفاده گردید. طبق نتایج سریع‌ترین زمان رسیدگی مولدین ماده در تیمار hCG مشاهده گردید و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با سایر تیمارها نشان داد. بالاترین درصد پاسخ‌دهی در تیمارهای hCG و Ovaprim مشاهده شد و تفاوت معنی داری با تیمار Ovarim و شاهد نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد هورمون hCG برای القای تخم‌ریزی و تکثیر مصنوعی مولدین سوف حاج طرخان از هورمون Ovaprim و Ovarim مناسب‌تر است. با توجه به اثرات مطلوب‌تر هورمون hCG توصیه می‌شود از این هورمون در القای تخم‌ریزی و تکثیر مصنوعی مولدین سوف حاج طرخان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات