نویسنده = ���������� �������� ������
بررسی مقایسه‌ای ساختار بافتی لوله گوارش Holothuria arenicola جمع‌آوری شده از سواحل خلیج فارس

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 89-105

پوریا واعظ نیا؛ نگین سلامات؛ محمد تقی رونق؛ حسین رامشی