نویسنده = ������������ �������� ��������
تولید پلی‌هیدروکسی بوتیرات توسط سیانوباکتری Spirulina sp. در تنش غلظت نمک‌های معدنی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 165-187

10.22124/japb.2020.12557.1313

یونس کردی تمندانی؛ اکبر نورسته نیا؛ فاطمه مرادی


ارزیابی سمیت نانوذره اکسید مس بر سیانوباکتری Anabaena sp. بومی تالاب‌های گیلان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-20

10.22124/japb.2018.7224.1157

رضا کریمی؛ اکبر نورسته نیا؛ حسین عباسپور؛ سکینه سعیدی سار؛ اکرم سادات نعیمی