نویسنده = ������������ �������� ����������
مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب توسط جاذب Chlorella vulgaris

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-109

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ ناز چائی بخش