کلیدواژه‌ها = پپتیدهای ضدمیکروبی
غربالگری موکوس اپیدرمی گاوماهی شنی دریای خزر (Neogobius fluviatilis pallasi) برای یافتن پپتیدهای ضدباکتریایی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 93-114

10.22124/japb.2021.15917.1371

محمد اخوان بهابادی؛ حامد پاک نژاد؛ مهران حبیبی رضایی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ حمید مقیمی