مقایسه اثر رنگدانه آستاگزانتین، جلبک اسپیرولینا و زردچوبه بر روی رشد،شاخصهای خونی،ایمنی و رنگ پذیری ماهی اسکار ببری((Astronotus ocellatus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه شیلات، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

در این مطالعه، اثر چهار جیره آزمایشی شامل جیره‌های حاوی آستاگزانتین، زردچوبه و جلبک اسپیرولینا (هر یک به مقدار 100 میلی‌گرم در هر کیلوگرم جیره) و جیره فاقد افزودنی رنگدانه‌ای (شاهد) بر روی رشد، شاخص‌های خونی، ایمنی و رنگ‌پذیری ماهی اسکار ببری (Astronotus ocellatus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 120 قطعه ماهی اسکار ببری با وزن متوسط 5/0±5/7 گرم به مدت 8 هفته با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. در انتهای دوره برای بررسی شاخص‌ها، از آن‌ها نمونه‌برداری به عمل آمد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها اختلاف معنی‌داری را بین تیمار تغذیه شده با آستاگزانتین با سایر تیمارها از نظر شاخص‌های WG، FCR، SGR، BWI، افزایش طول و فعالیت لیزوزیمی نشان داد (05/0P<)، ولی در سایر شاخص‌های ایمنی (ایمنوگلوبولین کل،IgM )، شاخص‌های خونی و کاروتنوئید کل اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>). نتایج مطالعه حاضر نشان داد رنگدانه‌های مورد استفاده می‌تواند سبب بهبود شاخص‌های رشد، ایمنی و رنگی شدن در ماهی اسکار ببری شود که در بین این رنگدانه‌ها، آستاگزانتین عملکرد مطلوب‌تری نسبت به دیگر رنگدانه‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها