اثر نانوذرات اکسید آهن سه ظرفیتی (Fe2O3) بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی در بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

5 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی سمیت نانوذرات اکسید آهن بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی بود. بدین منظور بچه­ماهیان با میانگین وزن 6/0±17 گرم به مدت دو هفته در معرض غلظت­های 0، 10، 30 و 50 میلی‌گرم در لیتر نانو‌ذرات آهن قرار گرفتند. نمونه­برداری در روزهای 0، 1، 7 و 14 انجام شد و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون ­پراکسیداز و میزان پراکسیداسیون چربی (MDA) در آبشش مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که قرار­گیری در معرض نانوذرات ­آهن منجر به افزایش معنی­دار در میزان پراکسیداسیون چربی و تغییر در فعالیت آنزیم­های آنتی‌اکسیدانی با گذشت زمان شد (05/0p <) که در واقع نشان دهنده پاسخ زیستی ماهیان به نانوذرات اکسید­ آهن بود. بنابر این، پایش شاخص­های زیستی مانند آنزیم­های آنتی­اکسیدانی و سطح ­مالون ­دی­آلدئید می­تواند شاخصی مناسب برای سنجش استرس اکسیداتیو وارد شده به ماهی کپور معمولی ­باشد.

کلیدواژه‌ها