بهینه‌سازی روش استخراج اسید آمینه‌های شبه مایکوسپورین (MAA) از جلبک قرمز Hypnea musciformis و سیانوباکتری جدا شده از چشمه‌ آب گرم گنو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

4 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

جلبک­ها موجوداتی فتوسنتز کننده هستند که برای مقابله با آسیب­های پرتوهای فرا‌بنفش، ترکیبات محافظت کننده‌ای را همچون اسید آمینه­های شبه مایکوسپورین (MAA) تولید می‌کنند. هدف از این مطالعه استخراج ترکیبات جاذب فرا‌بنفش با استفاده از حلال و دمای مناسب است. در این مطالعه سیانوباکتری Leptolyngbya fragilis و جلبک قرمز  Hypnea musciformisبرای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا‌بنفش مورد استفاده قرار گرفتند.  برای این منظور از حلال­های متانول 100 و 20 درصد، اتانول 70 درصد، آب مقطر و اتیل استات 100 درصد در دو دمای مختلف 4 و 45 درجه سانتی­گراد به منظور عصاره­گیری استفاده شد. در سیانوباکتری Leptolyngbya fragile بیشترین میزان ترکیبات استخراج شده با استفاده از اتیل استات 100 درصد و دمای 4 درجه سانتی­گراد در طول موج­ 384 نانومتر (78154/1= maxλ) و در جلبک قرمز Hypnea musciformis با استفاده از متانول 20 درصد و دمای 45 درجه سانتی­گراد در طول موج ­336 نانومتر (933/0=max λ) به دست آمد. همچنین در عصاره اتانولی 70 درصد جذب در دامنه فرا‌بنفش بسیار ناچیز بود. به طور کلی می­توان گفت نه تنها حلال و دمای مورد استفاده برای استخراج ترکیبات جاذب اشعه فرا‌بنفش در بازده استخراج تاثیرگذار است، بلکه این شاخص‌ها در گونه­های مختلف نیز یکسان نیستند.

کلیدواژه‌ها