نویسنده = مهسا جوادی موسوی
تاثیر سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر شاخصهای خونی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-53

علی اکبر هدایتی؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ محمد مرادزاده؛ مهسا جوادی موسوی