نویسنده = ���������� ������
مقایسه اثر شدت‌های مختلف پرتو UV بر ریزجلبک‌های یوکاریوتی سبز Chlorella sp. و پروکاریوتی سبز- آبی Anabaena sp.

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-26

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نازنین راهنما؛ سیده فاطمه فلاح


بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های مختلف ریزجلبک Chlorella sp. رشد یافته در شرایط اتوتروفیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-32

احمد مشهدی نژاد؛ حجت اله زمانی؛ جنت سرمد


جداسازی بیومس ریزجلبک تک سلولی Chlorella sp. با روش Electro-Coagulation-Flotation

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 33-49

احمد مشهدی نژاد؛ رقیه ریحانی؛ جنت سرمد؛ حجت الله زمانی


بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی