نویسنده = ������������ ����������������
مقایسه الگوی بیان ژن در بافت روپوش صدف مرواریدساز پارسی Pinctada persicaدر دو فصل گرم و سرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 121-139

10.22124/japb.2021.20297.1431

فاطمه پرویزی؛ ابوالفضل ناجی؛ آرش اکبرزاده؛ احمد فرهادی؛ محمدشریف رنجبر


مطالعه بافت شناسی ساختار درونی شقایق‌های دریایی Anthopleura buddemeieri و Stichodactyla haddoni

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

10.22124/japb.2021.10596.1252

مریم آذین؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمدشریف رنجبر