نویسنده = حسین غفوری
کلونینگ، بیان ژن و خالص سازی کربوکسی پپتیداز جدید ازگونه هالوفیل persicus Bacillus دریاچه فوق شور آران و بیدگل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22124/japb.2022.22750.1479

محمود رضا آقا معالی؛ سمیرا سپهری؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری خان


شناسایی و آنالیز توالی cDNA کد کننده پروتئین شوک حرارتی 90 کیلو دالتون (Hsp90) در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-12

مریم ایزددوست کردمحله؛ حسین غفوری؛ سجاد صاری‌خان؛ بهروز حیدری


بررسی محتوای لیپید کل در ریزجلبک سبز Chlorella sp. تحت تنش فقدان نیتروژن

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-13

فاطمه مرادی؛ جنت سرمد؛ حسین غفوری؛ اکرم سادات نعیمی