کلیدواژه‌ها = ماهی سفید
تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمون‌های تولیدمثلی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-20

10.22124/japb.2021.21203.1449

هانیه ربوطی؛ سید محسن اصغری؛ ریحانه سریری؛ بهروز حیدری؛ سعید بلالایی


مقایسه ریزترکیبات شیمیایی اتولیت در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) ماده تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-20

10.22124/japb.2020.16091.1374

علی بانی؛ معصومه لطفی چهارده؛ مائده قربان خواه مریدانی


اثرات ویروس ویرمی بهاره کپور (Carp sprivivirus) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های کبدی بچه ماهیان سفید (Rutilus kutum)

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 111-128

10.22124/japb.2018.9082.1205

صادق امیدوار؛ محدث قاسمی؛ زینب امیدوار؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب


تعیین خصوصیات بیوشیمیایی لیزوزیم ماهی سفید دریای خزر Rutilus frisii kutum

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-34

ویدا بذرکار؛ محمود رضا آقامعالی