اثر شوری زیستگاههای مختلف بر بافت کلیه بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii) انگشت قد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22124/japb.2024.25055.1505

محدثه احمدنژاد


سنتز کمپلکس کیتوزان- ملانین از ضایعات دریایی و ارزیابی فعالیت جاذب اشعه ماوراء بنفش آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.22124/japb.2024.24296.1493

طیبه زارعی کریانی؛ مرتضی یوسف زادی؛ فاطمه صداقت؛ معروف زارعی


بررسی القای ماده زایی میوزی با استفاده از اشعه فرابنفش و شوک حرارتی در ماهی پرت خونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1403

10.22124/japb.2024.26606.1528

حسین رحیمی پردنجانی؛ فردین شالویی؛ روح اله رحیمی؛ مهدیه مرادی


استخراج ژلاتین از فلس، پوست و استخوان ماهی سنگسر Pomadasys kaakan و مقایسه‌ی ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1403

10.22124/japb.2024.25451.1511

فرانک عباسی؛ نرگس امرالهی بیوکی؛ امیر وزیری زاده؛ رضا حسن ساجدی